17. Dzień 29. październik 2020

Matko Stworzyciela, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Mówię zaś wam: nie ujrzycie Mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie: <<Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie>>.” (Łk 13, 35)

Ks. Mateusz:
Matka Stworzyciela.
Paradoks i tajemnica zawarte w podwójnym „tak”.
„»Tak« Syna: „Przychodzę pełnić Twoją wolę” oraz »tak« Maryi: „Niech mi się stanie we¬dług słowa twego” — to podwójne »tak« staje się jednym jedynym »tak« i w ten sposób Sło¬wo staje się ciałem w Maryi.” [1]
Maryja rodzi Słowo, przez Które „wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało” (J 1, 3). Dzięki pokornemu „fiat” Maryja stała się Matką Swojego Stworzyciela.
Naśladujmy słuchające serce Matki Stworzyciela i rozważając Słowo Boże powtarzajmy „niech mi się stanie według słowa twego”.[1] Benedykt XVI, Msza Święta w sanktuarium maryjnym Altötting, 11 września 2006.

Marek:
Ludzi można podzielić na dwie kategorie: tych, którzy uważają życie za przywilej, i tych, dla których jest ono ciężarem. Do pierwszej należą entuzjaści, osoby energiczne, chętnie podejmujący wyzwania. Do drugiej osoby podejrzliwe, niepewne, skryte i skoncentrowane mniej lub bardziej na sobie. Zdarza się, że granica pomiędzy tymi dwoma kategoriami przebiega wewnątrz każdej osoby – mamy bowiem chwile lepsze i gorsze.
Mądrość Stworzyciela podpowiada nam, że szczęście nie jest czymś, czego się tylko pragnie, lecz tym, o co się stale zabiega. Świadomość piękna i harmonii istnienia mamy również wtedy, kiedy pozornie zdaje się ono nie istnieć. To my bowiem mamy stwarzać okazje do miłości! Nawet wtedy, kiedy się na to nie zanosi.
Czy moje serce jest zawsze gotowe na miłość?

Św. Jan Paweł II: „U progu narodzin Kościoła, u początku tej długiej pielgrzymki przez wiarę, która rozpoczęła się wraz z Pięćdziesiątnicą w Jerozolimie, Maryja była z tymi wszystkimi, którzy stanowili zalążek «nowego Izraela». Była obecna jako wyjątkowy świadek tajemnicy Chrystusa.” (Encyklika Redemptoris Mater, nr 27)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Trzeba więc zrezygnować z siebie, ze swojej ciszy, spokoju, odosobnienia, a nawet z umiłowanej samotności, aby dać się zjeść! Oto Matka Boga, Matka Chleba Żywota [Witaj, prawdziwe Ciało, narodzone z Maryi Dziewicy] Dzieje ludzkości i Kościoła to eksploatacja nie tylko Chrystusa, ale i Maryi. Anioł ukazał Jej ”karierę’ niebezpieczną, która odrze Ją z całego spokoju.” (Warszawa 1960 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Przeczytaj prolog Janowy „o Słowie” – J 1, 1-15.