29. Dzień 10. listopada 2020

Przybytku chwalebny, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: »Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co po-winniśmy wykonać.»” (Łk 17, 10)

Ks. Mateusz:
Przybytek chwalebny.
Maryja poprzez swoje „fiat” – niech mi się stanie według słowa twego – oddała się do dyspozycji Panu i w ten sposób stała się żywą świątynią Boga.
„Chwałą Boga jest człowiek żyjący” (św. Ireneusz z Lyonu) – żyjący w Jego łasce i przyjaźni z Nim. Maryja jest „nową Ewą” – wzorem serca przemienionego Bożą łaską. Ona pokazuje jak można współpracować z Duchem Świętym i odda-wać Bogu chwałę.
Modlitwę Eucharystyczną rozpoczyna prefacja – jest to modlitwa dziękczynna, w której kapłan oddaje Bogu chwałę w imieniu całego świętego ludu i składa Mu dziękczynienie za całe dzieło zbawienia.
Uczmy się od Serca Maryi jak stawać się żywymi świątyniami Boga i oddawać Mu chwałę poprzez życie pełne pasji, wdzięczności i miłości.

Marek:
Nie jest dobrze, kiedy obarczamy innych odpowiedzialnością za własne lenistwo i bierność. Jest kwestią odwagi wziąć życie w swoje ręce i być za nie odpowiedzialnym. Nie brakuje dziś ludzi, którzy wdają się w wielkie debaty i dyskusje, szukając domniemanych sprawców swoich nieszczęść, gdy tymczasem powinni najpierw uderzyć się we własne piersi, prosząc o przebaczenie. Potrafią niezmordowanie prowadzić dialog z „urojonymi” rozmówcami, zrzucając na nich winy za swoją opieszałość, ignorancję czy złośliwość.
Maryja uczy nas, że w drodze apostolskiej, musimy wystrzegać się duchowego lenistwa. Wytrwała i głęboka kontemplacja Zmartwychwstałego Chrystusa udziela nam łaski odkrywania na nowo źródeł i siły naszej wiary – jej radości i mocy w trudnościach. Pozwala odnawiać w naszych sercach dumę bycia wierzącym!
Czy mam odwagę opowiadać się za zmartwychwstałym życiem?

Św. Jan Paweł II: „Obecność Jej pośród Izraela – dyskretna i chyba przez współczesnych Jej nie zauważona – pozo-stawała równocześnie przejrzysta i jawna wobec Przedwiecznego, który z tą ukrytą „Córą Syjonu” (por. Sof 3, 14; Za 2, 14) związał swój zbawczy plan obejmujący całe dzieje ludzkości. Słusznie więc my, chrześcijanie u kresu drugiego tysiąclecia, świadomi jak bardzo ten opatrznościowy plan Trójcy Przenajświętszej jest centralną rzeczywistością Objawienia i wiary, czujemy potrzebę uwydatnienia szczególnej obecności Matki Chrystusa w dziejach, zwłaszcza w ciągu tych ostatnich lat.” (Redemptoris Mater, nr 3)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Prawdą jest, że nawet najbrudniejszy świat, im bardziej jest brudny, tym bardziej tęskni za wymarzoną, nietkniętą czystością. Dzieci najmilsze! Jeśli rzecz tak ma ze światem, to jakże może wyglądać dusza, gdy człowiek rozkocha się w tym wspaniałym ideale? Potrzeba naszemu Narodowi, aby rozkochał się w ideale Maryi! Nie wystarczy patrzeć w Jej czyste Oblicze, choćby zranione, ale trzeba w Jej oczach wyczytać wszystko, co potrzebne dla odnowy życia.” (Warszawa 1957 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Pomódl się za zmarłych i ofiaruj odpust zupełny.