18. Dzień 30. października 2020

Matko Zbawiciela, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: «Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie?» Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił.” (Łk 14, 3-4)

Ks. Mateusz:
Matka Zbawiciela.
Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem – jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi.
„Tam, gdzie jest Maryja, obecny jest także Jezus. Kto otwiera swe serce Matce, spotyka i przyjmuje Syna. Taki człowiek jest pełen Jego radości.” [1]
Prawdziwe nabożeństwo do Maryi – Matki Zbawiciela prowadzi do większej wiary, radości i miłości do Jezusa Chrystusa jedynego Odkupiciela człowieka. On chce nas wciąż „dotykać” i „uzdrawiać” Swoją łaską przez Serce Matki.


[1]
Benedykt XVI, Do uczestników nabożeństwa maryjnego w Ogrodach Watykańskich, 31 maja 2006.

Marek:
Współczesność wymaga od nas uważnego słuchania Bożego Słowa, aby bez szkodliwych zmian i merytorycznych zu-bożeń, przekazywać bogactwo Bożego orędzia o zbawieniu.
Słuchanie tego, co mówi Pan, jest lekarstwem na trudności samego słuchacza, udziela mu bowiem daru odwagi, zdol-nego pokonać lęk, poczucie niebezpieczeństwa i niemocy apostolskiej.
Wielu ludzi troszczy się zbytnio o ciało, a zaniedbując duszę traci apetyt na sprawy duchowe.
Jak w porz̨ądku naturalnym możliwa jest utrata apetytu na pokarm, tak i w porządku duchowym możliwa jest utrata pragnienia Zbawienia.
Świat potrzebuje jak nigdy dotąd zbawczej nadziei, aby w obliczu pandemii lęku nie utracić sensu życia.
Czy odczuwam w moim sercu apatyt zbawienia?

Św. Jan Paweł II: „U stóp Krzyża, Maryja uczestniczy przez wiarę we wstrząsającej tajemnicy tego wyniszczenia. Jest to chyba najgłębsza w dziejach człowieka «kenoza» wiary. Przez wiarę Matka uczestniczy w śmierci Syna — a jest to śmierć odkupieńcza. W przeciwieństwie do uczniów, którzy uciekli, była to wiara pełna światła.” (Encyklika Redemptoris Mater, nr 18)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Mamy więc śledzić delikatną wrażliwość Dziewczęcia z Nazaretu. Taka nowa Ewa jest potrzebna Bogu na Królową nieba i ziemi. Tylko taka może dobrze usłużyć Bogu i Jego Synowi na świecie. Taką właśnie ukazuje nam Bóg w najrozmaitszych znakach, które się dzieją na naszych oczach. Każdy, kto chce dobrze naśladować Maryję, musi mieć coś z jej czułego serca.” ( Warszawa 1960 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Przeczytaj i rozważ „testament z krzyża”: J 19, 25-29.