28. Dzień 9. listopada 2020

Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.

Słowo Życia:
„On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.” (J 2, 22)

Ks. Mateusz:
Przybytek Ducha Świętego.
W chwili poczęcia Maryi „zamieszkał w Niej Duch Święty, wieczna Miłość Ojca i Syna, i zachował Ją od wszelkiego cienia grzechu. Potem, dzięki działaniu tego samego Ducha, począł się w Jej łonie Syn Boży. Następnie, przez całe Jej życie, dzięki łasce Ducha, w pełni spełniały się Jej słowa: <<Oto ja służebnica Pańska>>. I wreszcie, dzięki mocy Ducha Świętego, Maryja z całym swym człowieczeństwem została wzięta do nieba, gdzie przebywa u boku Syna w chwale Boga Ojca.”[1]
Maryja – Przybytek Ducha Świętego – jest wzorem serca przemienionego dzięki łasce Bożej. Ona prowadzi nas do Eucharystii, pod-czas której dzięki Duchowi Świętemu Chrystus staje się dla nas Ciałem i zamieszkuje w naszych sercach.
Pozwólmy się przemieniać Duchowi Świętemu dzięki jak najczęstszemu przyjmowaniu Komunii Świętej.


[1] Benedykt XVI, Sanktuarium Matki Bożej Miłości w Castel di Leva, 1.05.2006.

Marek:
Prawdziwa mądrość życia posiada w sobie coś z „królewskiego daru”, czyli coś ze szlachetności i wyjątkowości. Dlatego Ewangelia Chrystusa przekonuje nas, że autentyczna mądrość nie jest wyłącznie wynikiem ludzkich starań, inteligentnych zabiegów czy wytężonej pracy, lecz również i przede wszystkim darem, którego udziela nam Bóg poprzez Ducha Świętego.
Kanałami, przez które przechodzi ów Boży dar, są wiara i miłość, co sprawia, że siedzibą naszej prawdziwej mądrości jest nie tyle rozum, ile raczej nasze „serce”.
Maryja uczy nas, że to właśnie duchowe „serce”, pełni funkcję symbolicznego c e n t r u m życia człowieka. Jest ono ośrodkiem podejmowania decyzji – nie tylko logicznych – ale przede wszystkim właściwych i zgodnych z wolą Bożą. Czy mam osobistą relację z Duchem Świętym i ufam w Jego moc?

Św. Jan Paweł II: „Maryja jest naprawdę błogosławiona, ale nie tylko dlatego, że urodziła i wychowała Jezusa, ale dlatego że przyjęła z wiarą wolę Bożą i czynnie ją wypełniała. Na tym polega autentyczna wielkość Maryi, która czyni Ją błogosławioną: Jej błogosławieństwo płynie z wiary, która otwiera życie człowieka na działanie Ducha Świętego i sprawia, że przynosi ono błogosławione owoce na chwałę Bożą.” (Homilia wygłoszona podczas Mszy św. odprawianej na Lungomare Corso Colombo w Chiavari, 19.09.1998)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Cała szlachetność Narodu polskiego wiąże się bardzo z czcią dla Matki Najświętszej. Cała ta, że się tak wyrażę, elegancja polska jest wynikiem wychowania w kręgu promienia, który wypływa z naszego szlachetnego stosunku do Niewiasty w Matce Boga. Całe nasze życie rodzinne i domowe bardzo wiele czerpie z godności i dostojeństwa Matki Boga. O jak wiele zawdzięcza Jej Naród polski w kształtowaniu swego narodowego obyczaju.” (Warszawa 1957 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Pomódl się za zmarłych i ofiaruj odpust zupełny.