44. Dzień 25. listopada 2020

Królowo Patriarchów, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.” (Łk 21, 19)

Ks. Mateusz:
Królowa Patriarchów.
Nowy Testament wspomina o trzech najbardziej znanych patriarchach: Abrahamie, Izaaku i Jakubie – protoplastach narodu wybranego. Wiara Maryi i jej pokorne „fiat” stały się początkiem Nowego Przymierza. Tak jak Abraham „wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów” (Rz 4,18), tak Maryja uwierzyła, że z mocy Najwyższego, za sprawą Ducha Świętego, stanie się Matką Syna Bożego zgodnie z objawieniem anioła: „Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym”(Łk 1,35)” [1]. Maryja jest Królową Patriarchów ponieważ, dzięki Niej „nadzieja całych tysiącleci stała się rzeczywistością, weszła w świat i w jego historię[2]” . Serce Matki uczy nas uwielbienia Boga, który w Jezusie „ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.


[1] Por. Jan Paweł II, Redemptoris Mater, nr 14.


[2] Benedykt XVI, Spe salvi, nr 50.
 

Marek:
Wytrwałość jest ważnym sposobem dochodzenia do celu. Jak mówi bowiem znane przysłowie:„Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym kapaniem”.
Kiedy brakuje nam wytrwałości, wtedy nawet inteligencja, bogate doświadczenie czy posiadane znajomości mogą nie wystarczyć. I odwrotnie, nawet ktoś o małej inteligencji czy ubogim doświadczeniu, lecz pracowity i systematyczny, może osiągnąć zamierzony cel.
Maryja uczy nas przykładem swojego życia, że w naszej misji apostolskiej mogą być sytuacje trudne, lecz ten kto opiera się całkowicie na Chrystusie, nie osłabnie w walce z niepowodzeniami. W życiu ważne jest bowiem nie tylko to, aby chcieć, ale także to, aby chcieć czegoś mądrze – stale ufając Bogu. Czy karmię się stale przekonaniem, że Boża łaska jest większa od moich słabości?

Św. Jan Paweł II: „<<Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie>>(Mk 14,38). Wśród wszystkich uczniów Chrystusa Maryja jest pierwszą <<czuwającą>>. Trzeba nam uczyć się Jej czuwania. Czuwać z Nią: <<Jestem przy Tobie – pamiętam – czuwam>>.” (Rozważanie przed Apelem Jasnogórskim Częstochowa, 14.08.1991 r.)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Znowu patrzymy na przedziwną instytucję – rodzinę. Tyle potężnych organizacji zawaliło się w ciągu Tysiąclecia. Ale dotychczas człowiek nie ważył się rozłączyć na polskiej ziemi tego, co Bóg złączył. Wiemy, że nie ma wspanialszej i trwalszej społeczności jak rodzina. I choć próbowano oddać dzieci do przytułku, a kobiety wysłać do fabryki, przekonano się dzisiaj, że trzeba zawrócić z tej drogi. Nazaret jest najlepszą formą życia i wychowania młodego pokolenia, nie tylko przed dwoma tysiącami lat, ale i dziś.” (Jasna Góra, 1957 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Pomódl się za zmarłych i ofiaruj odpust zupełny.