50. Dzień 1. grudnia 2020

Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.” (Łk 10, 21)

Ks. Mateusz:
Królowa wszystkich świętych.
„Wielbi dusza moja Pana” – to program życia Niepokalanej, który wypowiedziała będąc u Elżbiety: nie stawiać siebie w centrum, ale zostawić to miejsce Bogu, którego spotyka w modlitwie, jak i w posłudze bliźniemu. Maryja jest Królową wszystkich świętych, ponieważ pośród nich jest Kimś wyjątkowym — Matką Pana i zwierciadłem wszelkiej świętości [1].
Uczmy się od Maryi postawy „serca posłanego”, które dzięki spotkaniu z Bogiem w Eucharystii przechodzi do służby miłości wobec potrzebujących – krewnych i nieznanych.

[1] Por. Benedykt XVI, Deus caritas est, nr 41.

Marek:
Człowiek prawdziwie roztropny patrzy dalekosiężnie. Korzysta z wyobraźni i potrafi przewidywać. Stale szuka miłości wyższej nad miłość cielesną – miłości czystej, rozumnej i zbawczej.
Liczy się z trudnościami w tej drodze, lecz nie traci wiary, ponieważ jego nagroda jest pewna – Niebo!
Jest również świadomy, że jeśli jego duszę po brzegi wypełni ego, nie znajdzie w niej już miejsca dla Boga. Dlatego nie lekceważy prawdziwej mądrości i stale zdobywa wykształcenie nadprzyrodzone!
Maryja uczy nas, że nie ma na świecie nic trudniejszego do przezwyciężenia od intelektualnej pychy.
Bóg częściej bowiem objawia swoją prawdę tym, którzy „opróżnili” samych siebie. Trzeba mieć jednak serce otwarte i proste, aby w pełni przyjąć ten dar. Czy moje serce jest pokorne i wolne od egotyzmu?

Św. Jan Paweł II: „W Nazarecie Maryja zostaje nazwana przez Anioła „łaski pełną”: w tych słowach zawiera się Jej szczególne przeznaczenie, ale także – w szerszym sensie – przeznaczenie każdego człowieka. „Pełnia łaski”, która dla Maryi jest punktem wyjścia, dla wszystkich ludzi stanowi cel: jak bowiem stwierdza apostoł Paweł, Bóg stworzył nas, „abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem” (Ef 1,4). Dlatego „napełnił nas błogosławieństwem”, zanim przyszliśmy na świat, i zesłał swojego Syna, aby odkupił nas od grzechu. Maryja jest arcydziełem tego zbawczego wysiłku – jest „Cała piękna” i „Cała święta”.”(Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”. 8.12.1999)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Nie byłoby Odkupienia, Eucharystii, gdyby nie było tego Corpus tego „Verum Corpus, natum de Maria Virgine”. A więc nawet potężny Logos nieustannie zależy w swych porywach i wzlotach od macierzyńskiej detaliczności Maryi, od drobiazgowości Jej posługiwania na każdym niemal kroku Jego ludzkiego życia. Pośredniczka Łask wszelkich! A więc – i kropli mleka macierzyńskiego, i kropli Krwi na Kalwarii i do kielichów kapłańskich, i kawałka Chleba, który jest Ciałem i który karmi! Pośredniczka każdej detalicznej posługi i szczegółowej opieki.” (Jasna Góra, 1959 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Zaplanuj udział w Roratach.